تعداد مقالات: 151
-49. تحلیل و توصیف نظام مدیریت شهری اصفهان در صدر مشروطه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-23

لقمان دهقان نیری؛ عبد‌المهدی رجایی


-47. نقش ارتباطات سنتی در جنبش‌های سیاسی اجتماعی شیعه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-23

محسن الویری؛ جواد نظری مقدم


-46. موانع تاریخی رشد مدیریت شهری در دورة اول مشروطه؛ تجربة انجمن‌های بلدی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-24

حسین آبادیان؛ محمد بیطرفان


-45. اعتصاب غذا: کنشی نوین در ساختار زندان مدرن (1304 - 1320 ش)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-22

فؤاد پورآرین؛ پروین دخت اوحدی؛ شهرام یوسفی‌فر؛ حسینعلی نوذری؛ یعقوب خزایی


-44. آسیب‌شناسی آموزش تاریخ اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-27

صفورا برومند


-43. زمینه‌های ورود و نقش‎آفرینی کارگران در انقلاب

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

سید هاشم آقاجری؛ مرتضی ویسی


-42. دگرگونی حیات اجتماعی فرارود تحت سیاست روسی‌سازی (1917 ـ 1864)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-22

سیده فهیمه ابراهیمی


-41. علل و انگیز‌ه‌های رواج نام‌های اسلامی در قلمرو شرقی خلافت اسلامی (ایران)(12 ق تا 400 ق)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-12

عباس احمدوند؛ شهرام یوسفی‌فر؛ محمدحسن بهادری


-40. فهم تحول و تطور اسطوره فره‌ایزدی؛از عهدساسانی تا دوران اسلامی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-32

شجاع احمدوند؛ محمداسماعیل نوذری؛ نیما جبرائیلی


-38. حوادث و بلایای طبیعی ایالت جبال از ظهور اسلام تا حمله مغول

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

10.30465/shc.2018.2940

مرضیه اسدی اول؛ عبدالرحیم قنوات؛ علی غفرانی


-37. طرح های پیوند اجتماعات محلی روستایی با نظام رسمی آموزش و پرورش در دوره پهلوی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

10.30465/shc.2018.20078.1726

حسین ایمانی جاجرمی؛ ابراهیم خدایی


-33. نوکران و پدیدۀ سرقت در دورۀ ناصری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-23

10.30465/shc.2019.24609.1876

حسین بیاتلو؛ داریوش رحمانیان


-30. تداوم و تغییر در مولفه‌های امنیت اجتماعی در ایران دوره ناصری(1313-1264ه.ق)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-25

محمد امیر احمدزاده


-28. افسانۀ مرگ یزدگرد بزه‌گر

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-23

شهرام جلیلیان


-26. شایعه و شایعه‌پردازی در عصر قاجار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 21-37

زهره چراغی


-25. نقش ترجمۀ آثار جدید در شکل‌گیری فرایند نوگرایی در ایران دورة قاجار

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-48

محمدامیر احمدزاده