نویسنده = مرتضی دهقان نژاد
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان برشهر دزفول1355(/1976-1335/1956»)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-115

غلامرضا درکتانیان؛ مرتضی نورایی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مسعود صفایی پور


3. روابط حقوقی زن و مرد دورة قاجار در نظام خانواده

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-51

مرتضی دهقان‌نژاد؛ الهه محجوب