نویسنده = شهرام جلیلیان
تعداد مقالات: 3
1. نقش اشراف و انجمن های مشورتی در عزل و نصب پادشاهان اشکانی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-49

10.30465/shc.2020.26860.1951

شهرام جلیلیان؛ فرشید نادری؛ زهره تقی پور بیرگانی


2. افسانۀ مرگ یزدگرد بزه‌گر

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-23

شهرام جلیلیان


3. نهاد دایگانی در دورۀ ساسانیان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-74

شهرام جلیلیان