نویسنده = عبدالمهدی رجایی
تعداد مقالات: 2
1. موانع اجتماعی-فرهنگی تشکیل شرکت و تأسیس کارخانه در ایران عصر قاجار

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-123

عبدالمهدی رجایی


2. فرایند حل یک معضل اجتماعی در مدیریت شهری اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-96

عبدالمهدی رجائی؛ مرتضی نورائی