نویسنده = تکتم یارمحمدی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر حملات و حکومت مغولان در جمعیت خراسان (616 - 736 ق)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 117-138

جواد عباسی؛ تکتم یارمحمدی