نویسنده = سید مهدی موسوی
تعداد مقالات: 1
1. اسبان ورجاوند؛ تطوّر ارجمندی اسب نزد هندی‌ایرانیان، پیش و از پس مهاجرت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 297-319

10.30465/shc.2019.24377.1870

سید مهدی موسوی؛ شاهین آریامنش