نویسنده = مریم عابدینی مغانکی
تعداد مقالات: 1
1. اجامره و اوباش و حکومت شاه عباس اول صفوی: همگرایی‌ها و واگرایی‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-72

محمد حسن رازنهان؛ مریم عابدینی مغانکی