نویسنده = رضا شفیعی اردستانی
تعداد مقالات: 1
1. بسیج منابع ، فرهنگ سیاسی و مساله تداوم نهضت‌های اجتماعی در ایران ( مطالعه موردی نهضت نفت)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-107

10.30465/shc.2017.2436

سید محمد علی حسینی زاده؛ رضا شفیعی اردستانی