نویسنده = نیره دلیر
تعداد مقالات: 2
1. ریخت شناسی اجتماعی طریقت زاهدیه و جامعه پیروان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-112

10.30465/shc.2019.25476.1899

نیره دلیر؛ محمد علی رمضانی


2. نمودهای اجتماعی تساهل در دوره سلجوقیان؛ تبیین کنش حکمرانان سلجوقی با شیعیان امامیه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 69-90

10.30465/shc.2018.2945

نیره دلیر؛ سید محمد حسین محمدی؛ عاطفه کاظمی مجرد