نویسنده = شهرام یوسفی فر
تعداد مقالات: 7
1. مسئلۀ پرداخت مواجب موروثی در عصر قاجار

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-29

10.30465/shc.2020.25854.1919

شهرام یوسفی‌فر؛ امین محمدی


2. بررسی وضعیت مهاجرت داخلی در دوره قاجار بر اساس گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-47

10.30465/shc.2018.2944

محمودرضا جعفریان؛ شهرام یوسفی‌فر


3. رابطه مالیاتی دولت و اصناف در دوره پهلوی اول: نارضایتی از مالیات صنفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 155-188

10.30465/shc.2017.2443

زهره شیرین بخش؛ علی بیگدلی؛ شهرام یوسفی فر؛ امیر شیخ نوری


4. تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی – مذهبی بر مهاجرت بلوچ‌ها از زاهدان به آن سوی مرز (در دوره پهلوی اول)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-63

صالح پرگاری؛ شهرام یوسفی فر؛ اعظم ریاحی


5. بررسی مفهوم جنگ در دورة سلجوقیان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-164

حسین مفتخری؛ ابوالفضل رضوی؛ شهرام یوسفی فر؛ بهزاد اصغری


6. اعتراضات مردم به نوسازی شهری در دورۀ پهلوی اول

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-60

سهیلا صفری؛ محمدامیر شیخ نوری؛ شهرام یوسفی‌فر


7. اعتصاب غذا: کنشی نوین در ساختار زندان مدرن (1304 - 1320 ش)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-22

فؤاد پورآرین؛ پروین دخت اوحدی؛ شهرام یوسفی‌فر؛ حسینعلی نوذری؛ یعقوب خزایی