نویسنده = حسین مفتخری
تعداد مقالات: 1
1. دگرگونی نظام قشربندی اجتماعی در ایران از سقوط ساسانیان تا پایان امویان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-96

شهرزاد ساسان‌پور؛ حسین مفتخری