نویسنده = محسن بهشتی سرشت
تعداد مقالات: 1
1. بلیت‌های بخت‌آزمایی در دورة پهلوی و واکنش مخالفین حکومت (1313- 1357ش.)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-251

10.30465/shc.2019.22902.1824

سید محمود سادات بیدگلی؛ محسن بهشتی سرشت؛ عباس برزن