کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 4
1. چگونگی استقرار مهاجران گرجی در ایران دوره صفوی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-153

10.30465/shc.2020.4621

محسن بیگدلی


2. بررسی ماهیت کارکردی ساختار سیاسی با تأکید بر کارکرد نظام اجتماعی در فرآیند تمدّنی دولت صفویه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 271-297

10.30465/shc.2019.23107.1831

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظر القائم


3. دگرگونی موقعیّت نخبگان فرهنگی و اجتماعی دورۀ تیموریِ هرات در روزگار صفوی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-29

10.30465/shc.2019.21241.1770

مقصودعلی صادقی گندمانی؛ علیرضا کریمی؛ مرتضی دولت آبادی


4. «تحلیل داستان "مکر سهزن مکار با قاضی و شحنه و محتسب" از منظر تحلیل گفتمان انتقادی»

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-147

اکرم کریم‌زاده اصفهانی؛ لیلا ورهرام