کلیدواژه‌ها = نخبگان اجتماعی و فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. دگرگونی موقعیّت نخبگان فرهنگی و اجتماعی دورۀ تیموریِ هرات در روزگار صفوی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-29

10.30465/shc.2019.21241.1770

مقصودعلی صادقی گندمانی؛ علیرضا کریمی؛ مرتضی دولت آبادی