نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

تاریخ اجتماعی شاخه‎ای از پژوهش‎های تاریخی مبتنی بر مطالعۀ تاریخی جنبه‎های گوناگون زندگی اجتماعی عامۀ مردم است که مطالعات مستمر آن، از حدود نود سال پیش با شکل‎گیری مکتب آنال آغاز شد. به‎رغم مطالعات گسترده در اروپا و ایالات متحده، در ایران کمتر به مباحث نظری و علمی تاریخ اجتماعی پرداخته ‎شده‎است. این امر در حالی است که تاریخ اجتماعی از مباحث واحدهای درسی رشته‌های تاریخ، علوم اجتماعی، کتابداری و ایران‌شناسی به‎شمارمی‌رود. از این رو، در پژوهش حاضر، با اتخاذ روش تحقیق اکتشافی بر مبنای گردآوری داده‎های مبتنی بر مطالعات کتابخانه‎ای، میدانی و تجزیه و تحلیل داده‎ها مبتنی بر شاخص‌های کمّی و کیفی، ضمن بازشناسی آموزش تاریخ اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران، با استفاده از روش SWOT نقاط ضعف، قوت،‌ فرصت‌ها، تهدیدها معرفی و در نهایت روند آتی، راهکارها و تحلیل راهبردی برای نیل به وضعیت مطلوب آموزش تاریخ اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران ارائه ‎شده‎است. نتایج این پژوهش، مبیّن ضعف موجود در مطالعات نظری و علمی تاریخ اجتماعی در سطح آموزش عالی است. اما، توجه روزافزون مجامع علمی رشتۀ تاریخ به اهمیت این حوزه، ایجاد نخستین گروه‌ تاریخ اجتماعی ایران در نظام آموزش عالی و پرداختن به مباحث نظری بومی از نقاط قوت و فرصت‌های پیش ‌رو است که باید برای تقویت آن برنامه‌ریزی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Defects in Teaching Social History in Higher Education System of Iran

نویسنده [English]

  • Safoura Borumand

Assistant Professor, Department of History, Research Center for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

 
As a branch of historical studies, social history includes history of various aspects of ordinary people. The study on social history dates back to 90 years ago and started by establishment of Annals School. Despite major studies in Europe and United State of America, there were few studies on social history in Iran. This is while the subject of social history is amongst the courses of disciplines such as history, social science, librarianship and Iranology. Therefore, the aim of this research is to recognize the situation of social history studies in higher education system of Iran. Using the SWOT method, this study introduces the weak and strong points, opportunities and threats and presents the future trend, solutions and strategic analysis to reach an ideal situation in teaching social history in Iran’s higher education system. The results of this research in dicate weaknesses in the oretical and research studies on social history in higher education system. However, an increasing attention to the importance of developing a scientific discipline for social history, establishing the first social history department in higher education system and studying the domestic theories are amongst the strong points and opportunities ahead for which there should be appropriate planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social history
  • Iran’s History
  • the defects of teaching
  • Higher Education