تحلیل مقایسه‎ای بسیج منابع در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران با استفاده از مدل بسیج چارلز تیلی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‎شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)

2 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه شاهد

3 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه شاهد

چکیده

در مقالۀ حاضر، با توسل به نظریۀ بسیج منابع چارلز تیلی، به شناسایی فرآیند بسیج در دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران پرداخته‎ شده‎است. در واقع، پرسش اصلی پژوهش آن است که بسیج منابع در دو انقلاب مشروطه و اسلامی، بر اساس الگوی نظری چارلز تیلی چگونه صورت‎‎گرفته‎است؟ روش پژوهش تاریخی ـ مقایسه‎ای و همچنین روش تحلیل اسنادی است.
بر پایۀ پرسش‎‎های مستخرج از مدل نظری مورد استفاده، تفاوت‎ها و تشابهات این دو انقلاب را شناسایی کرده که اهمّ تفاوت‎های این دو انقلاب در ایدئولوژی بسیج و رهبری این دو انقلاب و اصلی‎ترین تشابهات دو انقلاب در وضعیت سرکوب‌/ تسهیل انقلابیون از سوی حکومت، همچنین وضعیت قدرتمند گروه‎های انقلابی در برابر وضعیت ضعیف حکومت‎های قاجاری و پهلوی دوم خلاصه می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constitutional Revolution and Islamic Revolution of Iran Based on the Theory of Mobilization by Charles Tilly

نویسندگان [English]

  • Ehasan Farhadi Farhadi 1
  • Abbas Keshavarz Shokri Keshavarz Shokri 2
  • Ali Morshedizad Morshedizad 3
1 Ph.D Candidate in Economic and Development Sociology, Tehran University
2 Assistant Professor, Political Sciences, Shahed University
3 Assistant Professor, Political Sciences, Shahed University
چکیده [English]

Using the theory of resource mobilization by Charles Tilly, this article attempts to understand the process of mobilization in both Constitutional and Islamic revolutions of Iran. The main question is how the resource mobilization in both Constitutional and Islamic revolutions has occurred. The method used in this research is historical-comparative and documentary. Based on the questions derived from the theoretical model, differences and similarities in both revolutions are extracted. The main differences in these revolutions are in mobilization ideologies and leadership, and the main similarities are in repression, facilitation and the power of revolutionary groups against the weakness of Qajar and Pahlavi regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Constitutional Revolution
  • Islamic Revolution of Iran
  • Resource mobilization
  • Charles Tilly