پیامدهای اجتماعی مهاجرت سلجوقیان به خراسان (416 ـ 433 ق/ 1025 ـ 1041م)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

چکیده

ترکمن‌های سلجوقی بخشی از قبایل اغوز در شمال رود سیحون بودند که بعد از گرویدن به اسلام، در نیمۀ دوم قرن 4ق، به ماوراءالنهر و در اوایل قرن 5ق به خراسان کوچ کردند. مهاجرت ترکمن‌های سلجوقی به خراسان، از تحولات عمده و اثر‌گذار در تاریخ میانه ایران و جهان اسلام است. این امر تأثیرات شگرفی در اوضاع اجتماعی و اقتصادی منطقه داشت. تفاوت نوع زندگی این ایلات با بومیان منطقه، هم زمان با برخی مشکلات طبیعی و بی‌توجهی غزنویان، لگام گسیختگی برخی اقشار اجتماعیِ هرج‌و‌مرج‌طلب، قطعاً تأثیرات شایان توجهی در اوضاع اجتماعی و اقتصادی منطقه داشت که از آن میان می‌توان به نا‌امنی اجتماعی، اختلال در تجارت، کشاورزی و دامپروری، کشتار عدۀ زیادی از اهالی خراسان، مهاجرت جمعی از آنها به نواحی دیگر و استقرار دائمی ترکمن‌ها در شمال خراسان اشاره کرد. توجه اصلی مقاله حاضر به چگونگی تعامل آنها با اهالی منطقه و در نهایت، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این امر در خراسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Consequences of Saljuqid's Immigration to Khorasan (1041-1025/ 433-416)

نویسنده [English]

  • Mohsen Rahmati
Assistant Professor at Lorestan University
چکیده [English]

With the acceptance of Islam, Saljooghi Turkomans as part of the Aghooz tribes in the north of the Seyhoun river immigrated to Mavara Alnahr in the second half of the fourth century, and then to Khorasan at the beginning of the fifth century. The immigration of the Saljoughi Torkemans to Khorasan is one of the main and influential changes in the middle age history of Iran and the world of Islam. This presented great influences on the social and economical conditions of the region. Their different life style beside some of the natural problems, the inattention of Ghaznavids and the anarchy of some of the social classes influenced social and economic conditions of the region. Social insecurity, trading and farming disorders and killings of a great number of Khorasanians, the immigration of some of them to other regions and the permanent settlement of Turkomans in the north of Khorasan are among their influences.  The present article concentrates on how they interacted with the natives and eventually their social and economic influences in Khorasan. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saljoughi Turkomans
  • Khorasan
  • Saljoughian
  • Ghaznavids
  • Social Conditions