نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

آغاز سدۀ 14ق/20م دورانی سخت برای ایران و به‌ویژه کردستان محسوب می‌شود. بحران‌ شورش‌های عشایری پس از انقلاب مشروطه، عوامل بازدارندة محلی و پیامدهای وخیم جنگ جهانی اول در کردستان، سبب شد که در آنجا شرایط ویژه‌ای ایجاد شود که متفاوت از سایر نقاط ایران بود. عوامل یاد شده مانع از مشارکت فعال زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعیِ کردستان شد. البته به دلیل کمبود تجربه‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت زنان در این عرصه‌ها کمتر از مردان بود؛ گر چه مشارکت مردان نیز به منشأ روستایی، عشیره‌ای یا شهری بودن آنها بستگیِ تام داشت.
 
هدف این پژوهش بررسیِ جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان کردستان و میزان تأثیرگذاریِ آنان در روزگار سخت آغاز سدة 14ق/20م است. زندگی روزمرة زنان و نقش آنان در سیاست و اقتصاد با توجه به منابع، مطالبی است که نگارنده در این پژوهش بدان‌ها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on Socio- Political Situation of Kurdistan's Women, in the Beginning of the 20th Century

نویسنده [English]

  • Abbas Zarei Mehrvarz

Assistant Professor at Abu Ali Sina University, Hamadan

چکیده [English]

The beginning of the 20th century was a hard period for Iran and especially Kurdistan province. The tribal revolts crisis after the constitutionalism, the deterrent local elements and the serious consequences of World War I caused a special and different situation in Kurdistan. The above reasons prevented Kurdish women to take part in different social and political fields. Women's participation in these fields was less than men, for the lack of social and political experiences, although men's participation in the mentioned fields correlated directly to their rural, tribal or urban origins. The aim of the research is to find the Kurdistan women’s political and social place and their influences on the hard times of the beginning of the twentieth century. The author has reviewed the routine life of Kurdish women and their roles in policy and economy through the available resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Kurdistan
  • the constitutionalism
  • World War I
  • Kurdish women
  • social and political place