پدیدة رستم‌التواریخ؛ تأملی بر شخصیت محمّد‌هاشم آصف و اثر تاریخی او

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

رستم‌التواریخ و رستم‌الحکما دو ترکیب بدیع‌اند که نه در میان عناوین کتاب‌های تاریخی فارسی می‌توان ترکیب ظاهراً بی‌مسمّایی هم‌چون رستم‌التواریخ یافت و نه هیچ حکیمی برای معرفی خود از واژة «رستم» مدد جسته است. این امر می‌تواند بیانگر پدیدة جالبی در تاریخ تاریخ‌نگاری فارسی باشد.
 
مسئلة محوری در این مقاله آن است که چرا محمد‌هاشم آصف به مطالبی‌ پرداخته است که در کمتر کتاب تاریخ‌نگاری آمده است. در این مقاله در نظر است با تمرکز بر «شخصیّت» محمد هاشم آصف و «زمانة» او و اجدادش (از اواخر صفویه تا اوایل قاجار)، ماهیّت تاریخی رستم‌التواریخ و شخصیت نویسندة آن بازکاوی شود. بدین منظور از دو رویکرد روش‌شناختی استفاده شده است، تبیین علل و تحلیل ادلّه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rostam Al- Tavarikh An Analysis of the Character of Mohammad Hashem Asef and his Historical Work

نویسنده [English]

  • Abu Al Hassan Fayyaz Anosh
Assistant Professor at Isfahan University
چکیده [English]

Rostam Al- Tavarikh and Rostam Al -Hokama are two innovative combinations among the title of Persian historical books. No man of wisdom has used the word "Rostam" in order to introduce himself. This suggests an interesting phenomenon in the history of historiography. Here, the central issue is that why Mohammad Hashem Asef has dealt with subjects that have not been considered in historiography books. The present article tries to reconsider the historical nature of Rostam Al- Tavarikh and the character of its writer through his personality and the era (end of Safavids through the beginning of Ghajar) he and his ancestors were living in. For this purpose two methodological approaches have been used: the explanation of the causes and the analysis of arguments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Hashem Asef
  • Rostam Al- Tavarikh
  • Rostamaneh
  • Safavids
  • Qajar
  • Zandieh