رویکرد و روایت ولادیمیر مینورسکی از تحول و تکامل جامعه ایرانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ /دانشگاه تهران

چکیده

ولادیمیر مینورسکی از مهمترین ایران شناسان قرن بیستم است و آثار پژوهشی او از تنوع زیادی در مطالعات جغرافیایی، تاریخی و ادبیات ایران برخوردار است. مسئله این مقاله بررسی رویکرد و روایت ولادیمیر مینورسکی از چگونگی تحول و تکامل جامعه ایرانی است که تلاش شده با بررسی مهمترین آثار و ویژگی‌های مطالعاتی او به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که از نظر وی چه عواملی باعث ماندگاری جامعه ایرانی و تحول در تاریخ این کشور شده است. در پژوهش حاضر زوایای جدید و ناشناخته­ای از فعالیت­های ایرانشناسی مینورسکی روشن می­شود. مهمترین آنها که وجه تمایز وی با سایر ایرانشناسان خارجی نیز محسوب میشود، ورود او به خلق تئوری و طرح نظریه جدید برای تشریح و درک عمومی تاریخ ایران بعد از اسلام است. این نظریه بر مبنای دو مفهوم «میان پرده ایرانی» و «اسلام ایرانی» شکل گرفته و استوار یافته ا‌ست که در مقاله حاضر به بررسی آنها پرداخته می­شود.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vladimir Minorsky’s Approach and Narrative of the Iranian History’s Evolution

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

Vladimir Minorsky is one of the most prominent Iran ologists of the twentieth century and his studies cover a wide variety of areas such as geography, history and literature of Iran. The main problem of this paper is to study Vladimir Minorsky’sapproach and narrative regarding evolution of Iranian society and history. Studying and reviewing his studies, we try to answer this main question that in his view what factors contributed to the permanence of Iranian history and its evolution during the passage of history. The present study sheds light on the new and unknown angles of Minorsky’s Iranian studies. What distinguishes Minorsky from other Irani ologists is his initiative to create new theory to explain and understand the Iranian history during the Islamic period. The theory which is discussed in this paper is based on the two concepts of “Iranian Interlude” and “Iranian Islam”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vladimir Minorsky
  • Iran Studies
  • Iranian interlude
  • Iranian Islam
انستیتوی نسخ خطی شرقی پترزبورگ، فوند 134، اپیس 3، پرونده‌های مختلف.

ح‍دود ال‍ع‍ال‍م‌ م‍ن‌ ال‍م‍ش‍رق‌ ال‍ی‌ ال‍م‍غ‍رب‌، ب‍ه ک‍وش‍ش‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌. دانشگاه تهران‏‫، ۱۳۴۰.

س‍ازم‍ان‌ اداری‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ص‍ف‍وی‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ح‍واش‍ی‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍اد م‍ی‍ن‍ورس‍ک‍ی‌ ب‍ر ت‍ذک‍رةال‍م‍ل‍وک (1334) ت‍رج‍م‍ه‌ م‍س‍ع‍ود رج‍ب‌ن‍ی‍ا؛ ب‍ا ح‍واش‍ی‌ و ف‍ه‍ارس‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ و ام‍ع‍ان‌ن‍ظر م‍ح‍م‍د دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌.، ‏‌انجمن کتاب؛ تهران: کتابفروشی زوار.

ستوده،منوچهر(1338)، نکاتی از مقابله حدود العالم با ترجمه انگلیسی آن، فرهنگ ایران زمین، 1338 - شماره 7 ((16 صفحه - از 231 تا 246)

س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ اب‍ودل‍ف‌ در ای‍ران‌ در س‍ال‌ ۳۴۱ ه‍ج‍ری(1342‌) ب‍ا ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌: ولادی‍م‍ی‍ر م‍ی‍ن‍ورس‍ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌. ‏‌ت‍ه‍ران‌ : فرهنگ ایران‌زمین.

رشتیانی، گودرز؛ عبدالتاجدینی، ناهید(1393)، فهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی ولادیمیر مینورسکی، تهران، انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

رشتیانی، گودرز(1394)، ره آورد مینورسکی، تهران، نشر هرمس

گریست،حسن - مدرس نهاوندی(1329)،طبایع الحیوان،محمد حسین، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، دی 1329 - شماره 23،

لانگ، دیوید مارشال (1388)، ولادیمیر فدورویچ مینورسکی، جهان کتاب، خرداد و تیر و مرداد 1388 - شماره 241 و 242 و 243، (4 صفحه - از 16 تا 19)

مینورسکی، ولادیمیر (1333)، سخنرانی آقای پرفسور ولادیمیر مینورسکی (استاد مدرسه تحقیقات آسیائی و آفریقائی (انگلستان) در تالار دانشکده ادبیات هیجدهم اردیبهشت ماه سال 1333، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، مهر 1333 - شماره 13، (7 صفحه - از 42 تا 48)

مینورسکی، ولادیمیر (1376)،مقدمه قدیم شاهنامه، مترجمین: مهدی فیروزان و عبدالحمید روح بخشان، نامه فرهنگستان، تابستان 1376 - شماره 10

مینوی، مجتبی و ایرج افشار(1348)، ی‍ادن‍ام‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ م‍ی‍ن‍ورس‍ک‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ م‍ق‍الات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه مطال‍ع‍ات‌ ای‍رانی، ‏‌دانشگاه تهران.

Bosworth, C. E, (2004.) MINORSKY, Vladimir Fed’orovich, Encyclopædia Iranica, online edition, New York,

Boyle, John A, (1967) In memoriam of V.Minorsky, in: Yadnameh Irani-e Minorsky, by Mojtaba Minovi and Iraj Afshar, 1967, pp. 86-89

Fadlullah Khunji-Isfahani's Tarikh-i Alam-ara-yi Amini, (1992) Persian text edited by John E. Woods with an abridged English translation by Vladimir Minorsky, revised and augmented by John E. Woods. London: Royal Asiatic Society, [released 1993].

Gershevitch, Ilya, (1967) Journal of the Royal Asiatic Society, 1967, pp. 53-57

Materiali po izuchenio Vostoka, (1915) Ministerstvom Inosterenikh Del, T.2 (Материалы по изучению Востока, (1915) Министерством иностранных дел, выпуск 2)

Minorsky, Vladimir, (1932) La domination des Daïlamite, Paris 1932

Minorsky, Vladimir, (1942) Sharaf al-Zamān Ṭāhir Marvazī on China, the Turks and India, London,.

Minorsky, Vladimir, (1948-1953) Caucasica I-IV, BSO(A)S , 12/4, 13, 14/2, 15/3, 13-15

Minorsky, Vladimir, (1955) Abū Dulaf Misʿar ibn Mulhalhil’s Travels in Iran, Cairo.

Minorsky, Vladimir, (1956) The earlier Preface to the Shah-nameh, in Studi in оnore di G. Levi della Vida, Rome, 1956, n, 159-79.

Minorsky, Vladimir, (1957) Persia in A.D. 1478-1490, London, 1957

Minorsky, Vladimir, (1958) A History of Sharvan and Darband in the 10th-11th Century, 1958, 187+32 (Arabic) pp. (Heffler Cambridge.)

Minorsky, Vladimir, (1964) Iranica: Twenty Articles/Bist maqāla-ye Minorsky, University of Tehran, 1964. foreword

Minorsky, Vladimir, (1964) Iranica: Twenty Articles/Bist maqāla-ye Minorsky, PP. 242-259

Minorsky, Vladimir, (1967) A Greek Crossing on the Oxus, BSO(A)S 30, 1967, pp. 45-53

Minorsky, Vladimir, (1970)Hudud al-'Alam, ed. Clifford Edmund Bosworth, revised edition, London.