غلات و غلات و زندگی اجتماعی مردم ایران در جنگ دوم جهانیزندگی اجتماعی مردم ایران در جنگ دوم جهانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

مقالۀ حاضر بر‌اساس گزارش‌های روزنامۀ اطلاعات، برگ‌هایی از اسناد آرشیو ملی امریکا و سازمان اسناد ملی بریتانیا، به‌علاوة خاطرات و مشاهدات کسانی که شاهد ماجرا بوده‌اند، نوشته شده است. موضوع اصلی مقالۀ حاضر بحران غلات، به‌ویژه گندم و نان، در مقطع زمانی اسفند 1320 تا آذر 1321 است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر اجتماعی بحران نان در زندگی روزمرۀ مردم ایران است و علل و عوامل آن را مورد بحث قرار می‌دهد. روش تحقیق این مقاله تحلیل محتوای گزارش‌های منابع مزبور برای دستیابی به ماهیت بروز بحران نان در ابتدای اشغال کشور به‌وسیلة متفقین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grains and the Social Life of Iranian People During the Second World War

نویسنده [English]

  • Hossein Abadian
چکیده [English]

The present study is based upon some reports of Etelaat newspaper, pages of the national documentary Archive of America and the national documentary organization of England.
Moreover, the memories and observations of some field witnesses have also been considered. The main concern of this article is the grain crisis especially the crisis of wheat and bread during Esfand 1320/ 1941 to Azar 1321/ 1942.
The article attempts to investigate the effects of the bread crisis upon the daily lives of Iranian people and the causes contributing to the crisis. The article analyzes the sources cited above to probe into the nature of the bread crisis in the beginning of the invasion of the country by the allied forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Allies
  • Bread Crisis
  • Wheat Trafficking
  • Famine