.کالبد‌شناسی شهری قزوین در دوران صفوی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

شهر قزوین پس از تشکیل دولت صفوی اهمیت ویژه و منحصر‌به‌فردی یافت و به‌سرعت مراحل رشد و ترقی خود را در زمان شاه ‌طهماسب اول طی‌ کرد. این شهر در وهلۀ نخست مرکز تجمع گروه‌ها و اقوام مختلفی شد که پس از پایتخت‌شدن راهی این شهر شدند. همچنین مرکزیت سیاسی این شهر اهمیت مذهبی و تجاری قابل‌‌توجهی بدان بخشید. در این دوران ساخت بناها و مساجد جلوة جدیدی به فضای این شهر بخشید، اما دیری نپایید که باانتقال پایتخت به اصفهان همین شهر پر‌جمعیت و پر‌جنب‌و‌جوش بر اثر نا‌بسامانی و درهم‌ریختگی سیاسی و اجتماعی رونق گذشتة خود را از دست داد. بررسی چگونگی گسترش شهری و صورت‌بندی‌های اجتماعی این شهر با توجه به تنوع قومی ـ مذهبی در این دوران سزاوار پژوهشی جدید است. در این مختصر مسئلۀ جابه‌جایی اقوام و گروه‌های مذهبی و کارگزاران دیوانی و پیامدهای آن در کالبد شهری به‌منزلة محور بحث مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Urban Anatomy of Qazvin

نویسندگان [English]

  • Baqer Ali Adelfar 1
  • Roqieh Farahani Rad 2
چکیده [English]

Qazvin became very significant after the formation of the Safavid dynasty and it developed and glorified during the reign of Shah Tahmasb. This city became the gathering and living place for those who came to it when it was announced as the capital. The political role of this city gave commericial and religious significance to this city. During this period, a number of mosques and monuments were built in this city. However, as the capital was transferred to Isfahan, Qazvin lost its place and this populated city underwent a number of political and social vissistudes, to investigate the urban spread and developments of this city demands a new study on account of its ethnic and religious diversity. In the present brief study the transfer of various tribes and religious groups and the officials and also their consequences in the urban anatomy of the city are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qazvin
  • Capital
  • Social Conditions
  • population
  • Urban Spread