تعمیر و توسعۀ راه تهران ـ قم در دوران قاجار

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه تهران

چکیده

شاهان قاجار بیش از شاهان دیگر سلسله‌های حاکم بر ایران به قم و عمران این شهر مذهبی اشتیاق نشان دادند. در دوران ناصرالدین‌شاه و به‌همت صدراعظمش میرزا ‌علی‌اصغر‌خان امین‌السلطان، راه جدیدی بین تهران و قم با تعداد زیادی کاروان‌سرا، حمام، و مهمان‌خانه ساخته شد و بعدها کمپانی برادران لینچ
(Lynch) این راه را کامل‌تر کرد. با وجود این‌که شهر قم در دوران قاجاریه از لحاظ اقتصادی شهر مهمی به‌شمار نمی‌رفت؛ ولی به‌علت قرار‌گرفتن حرم حضرت معصومه (ص)، وجود مقابر شاهان صفویه و قاجاریه
و تنی چند از شخصیت‌های بزرگ سیاسی و دینی، نزدیکی به پایتخت سیاسی ـ مذهبی کشور و تجمع شخصیت‌های معروف مذهبی در این شهر اهمیتی سیاسی و مذهبی داشت و شاهان قاجار سعی داشتند از این شرایط قم برای کسب مشروعیت بیشتر مذهبی و سیاسی خود استفاده کنند.
راه تهران ـ قم در دوران ناصرالدین ‌شاه تکمیل شد ولی عواملی همچون منفعت شخصی میرزا‌ علی‌اصغر‌خان امین‌السلطان، دور‌بودن راه جدید، گرانی حمل و نقل و امکانات رفاهی این جاده و در‌نهایت رسیدگی‌نکردن به آن در سال‌های بعد از ساخت ارزش اقدامات در مورد این راه را با چالش مواجه کرد و منافع اقتصادی و تجاری مردم قم را تأمین نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Repairing and Developing Tehran-Qom Road in the Qajar Era

نویسندگان [English]

  • Mahdi Vazin Afzal 1
  • Sabah Qanbari Kalashi 2
چکیده [English]

Qajar Kings displayed more interest than their predessors in Qom and its development as a religious city. During the reign of Naser Aldin shah, his prime minister Mirza Ali Asghar khan Amin Alsoltan made a new road between Tehran and Qom. The road had a number of inns, baths and Caravansaray. Later on, Lynch Brothers Company developed and completed the road. Although Qom was not commercially important in the Qajar Era, it located the Shrine of Hazrat Massumeh (God Bless Her), and also the tombs of the Safavid and Qajar Kings. The city also housed a number of the great social and religious characters that enhanced its religio – political significance. Therefore, the Qajar Kings attempted to use this city to enhance their religio – political legitimacy.
The road from Tehran to Qom was completed during the reign of Naser Aldin shah but a few obstacles and causes such the personal benefits of Mirza Ali Asghar Khan Amin Alsultan, the distance of the new road, the high expense of transportation, and the lack of facilities and finally, the lack of attention to the maintanence and repair of the road in the subsequent years all led to the deterioration of the road and did not provide material benefits for the people of Qom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road
  • Qajar
  • Qom
  • Naser Aldin Shah
  • Amin Alsultan
  • Lynch