نفت شاه (نفت شهر) بررسی جغرافیای تاریخی و تکوین شهر نفتی در ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد تاریخ/ دانشگاه محقق اردبیلی،

2 دانشیار گروه تاریخ/ دانشگاه رازی

3 استادیار گروه تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی

10.30465/shc.2019.25472.1897

چکیده

اکتشافات نفتی یکی از مؤلفه‌های اساسی در شکل‌گیری شهر در تاریخ جهان معاصر به شمار می آید . یکی از این شهر های نفتی که تا کنون مورد توجه و بررسی علمی قرار نگرفته است نفت شاه در مرز های غربی ایران است . این پژوهش با اتخاذ روش تحلیلی-توصیفی و با بررسی مولفه های مورد نظر  برای نخستین بار به چگونگی تاریخ اکتشافات نفتی ، روند تکوین و شکل‌گیری تاریخی و ساختار شهری نفت شاه (نفت شهر) به‌عنوان یکی از شهرهای نوبنیاد و مبتنی بر انرژی در تاریخ معاصر ایران می پردازد. نتایج پژوهش نشان داده که نفت و تأسیسات نفتی نقش مهمی در شکل‌گیری شهر ، ترکیب جمعیتی ، تکوین هویتی ، ساختار و نظام شهری نفت شاه  به عنوان شهری نوپدید در حاشیه‌ی مرزهای غربی ایران و در جنوب غربی کرمانشاه ایفا نموده است. شهری که بقاء و حیات آن تنها به منابع نفتی، انرژی ، انتظام و امنیت مبتنی  بر حراست از تاسیسات نفتی استوار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Naft Shah (Naft shahr) (Review of the historical geography and development of the oil city in Iran provence inspection)

نویسندگان [English]

  • fereshteh AZRH 1
  • Rouhoallah bahrami 2
  • farhad pourianegad 3
  • jafar agazadeh 4
1 M.A STUDENT of history
2 Associate Professort of History/ Razi University
3 Assistant Professorof History, University of Mohaghegh Ardabili (Master's Guide to Thesis)
4 Associate Professor of History, University of Mohaghegh Ardabili(Thesis advisor)
چکیده [English]

City as the most important hub of human societies has been the center of civil life and great changes in human civilization. Cities have mainly been formed