روزنامۀ اطلاعات و ورزش زنان در عصر پهلوی‌اول(۱۳۰۴-۱۳۲۰)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه لرستان/ خرم آباد/ ایران.

10.30465/shc.2020.27580.1976

چکیده

تلاش حکومت پهلوی اول برای ایجاد تغییر در جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان در حوزۀ فردی و اجتماعی، توجه به ورزش زنان را در پی داشت. روزنامۀ اطلاعات که به عنوان یک ارگان همسو با دولت، نقش قابل توجهی در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی-اجتماعی پهلوی اول داشت، مسأله ورود زنان به حوزه ورزش را نیز به نحو چشمگیری مورد توجه قرار داد و در تمام دوره حکومت پهلوی اول برای ترغیب زنان به ورزش تلاش کرد. این مقاله درصدد است که با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که روزنامۀ اطلاعات در عصر پهلوی‌اول به چه نحوی سعی در ترویج ورزش زنان در جامعه سنتی ایران داشت؟
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که روزنامۀ اطلاعات در دورۀ رضاشاه، با درج مقالاتی دربارۀ مزیت ورزش برای زنان و گزارش رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی- ورزشی زنان ایران و جهان، نقش قابل‌توجهی در عمومیت بخشیدن به ورزش زنان در جامعه داشته است. تغییر نگرش جامعه به ورزش زنان، تأکید بر اهمیت ورزش به عنوان عامل اصلی سلامتی، تأکید بر تأثیر فزایندۀ ورزش بر زیبایی چهره و تناسب اندام، تأکید بر آموزش ورزش از طریق معرفی رشته‌های ورزشی متناسب و آموزش نحوه انجام آنها از مهمترین محورهای مورد توجه روزنامه در زمینه ورزش زنان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rouznameh Ettelaat and Women's Sport in the Pahlavi I Period

نویسندگان [English]

  • mohsen rahmati 1
  • parivash Khanjari 2
1 professor of History, Faculty of Literature, Lorestan University/ Khoramabad, Iran
2 Phd student of History, Lorestan University, Khoramabad , Iran
چکیده [English]

The first Pahlavi government's attempt to change the social and cultural status of women in the individual and social sphere brought attention to women's sport. The Ettela’at Newspaper, which as a government-affiliated body, played a significant role in advancing Pahlavi's cultural and social programs, also addressed the issue of women's entry into the sport, and throughout the first Pahlavi period encouraged Women tried exercise. This article seeks to answer the question of how the Ettela’at Newspaper tried to promote women's sport in traditional Iranian society in the period of the Pahlavi I.
The findings of the research show that the Ettela’at Newspaper during Reza Shah period, had a significant role in publicizing women's sport in the society by articles on the benefits of sport for women and reporting the women's cultural and sport events and activities in Iran and around the world. The most important topics the newspaper focused on in women's sports were: Changing society's attitude towards women's sport, emphasizing the importance of sport as a major factor in health, emphasizing the increasing impact of sport on Facial Beauty and fitness, emphasizing sport education by introducing appropriate sports and training them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rouznameh Ettelaat
  • Sports
  • women
  • Pahlavi I