نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه لرستان/ خرم آباد/ ایران.

چکیده

تلاش حکومت پهلوی اول برای ایجاد تغییر در جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان در حوزۀ فردی و اجتماعی، توجه به ورزش زنان را در پی داشت. روزنامۀ اطلاعات که به عنوان یک ارگان همسو با دولت، نقش قابل توجهی در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی-اجتماعی پهلوی اول داشت، مسأله ورود زنان به حوزه ورزش را نیز به نحو چشمگیری مورد توجه قرار داد و در تمام دوره حکومت پهلوی اول برای ترغیب زنان به ورزش تلاش کرد. این مقاله درصدد است که با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که روزنامۀ اطلاعات در عصر پهلوی‌اول به چه نحوی سعی در ترویج ورزش زنان در جامعه سنتی ایران داشت؟
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که روزنامۀ اطلاعات در دورۀ رضاشاه، با درج مقالاتی دربارۀ مزیت ورزش برای زنان و گزارش رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی- ورزشی زنان ایران و جهان، نقش قابل‌توجهی در عمومیت بخشیدن به ورزش زنان در جامعه داشته است. تغییر نگرش جامعه به ورزش زنان، تأکید بر اهمیت ورزش به عنوان عامل اصلی سلامتی، تأکید بر تأثیر فزایندۀ ورزش بر زیبایی چهره و تناسب اندام، تأکید بر آموزش ورزش از طریق معرفی رشته‌های ورزشی متناسب و آموزش نحوه انجام آنها از مهمترین محورهای مورد توجه روزنامه در زمینه ورزش زنان بود.

کلیدواژه‌ها