تأثیرات جمعیتی صنعت نفت در جزیره خارک و پیامدهای آن (1336-1356ش/1957-1977م)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی/ گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 مدرس گروه معارف دانشگاه یاسوج

3 دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه لرستان

10.30465/shc.2019.22042.1794

چکیده

این مقاله با استفاده از روش پژوهش‌های تاریخی مبتنی بر اسناد و مدارک آرشیوی، بر آن است تا به بررسی تأثیرات جمعیتی صنعت نفت در جزیره خارک در طی سالهای 1336تا 1356ش / 1957- 1977م بپردازد. از سویی، با نشان دادن پیوند میان صنعت نفت و رشد جمعیت، پیامدهای مترتب بر آن مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. با توجه به یافته ها، پیشرفتهای ناشی از ورود نفت و توسعه صنعتی در جزیره خارک، پیامدهای متناقضی به همراه داشت. از طرفی با ایجاد فرصتهای شغلی، درآمد پایدار و توسعه زیرساختها و امکانات زیربنایی، ظرفیتهای فراوانی برای رشد جمعیت در جزیره ایجاد نمود و از طرفی دیگر، تبعات اجتماعی زیادی به همراه داشت و موجب اختلال در خدمات رسانی و تأثیرگذاری در فرآیند رشد و توسعه در سطوح محلی و ملی در کوتاه و بلندمدت گردید. در نتیجه، دولت و مسئولین را به ارائه و اجرای راهکارها و سیاستهای آگاهانه ای برای حل مشکلات جمعیتی در منطقه واداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأثیرات جمعیتی صنعت نفت در جزیره خارک و پیامدهای آن (1336-1356ش/1957-1977م)

نویسندگان [English]

  • Jahanbakhsh Savagheb 1
  • ahmad lobatfard 2
  • Parvin Rostami 3
1 Lorestan University
2 Teacher of University
3 Lorestan Uninersity
چکیده [English]

این مقاله با استفاده از روش پژوهش‌های تاریخی مبتنی بر اسناد و مدارک آرشیوی، بر آن است تا به بررسی تأثیرات جمعیتی صنعت نفت در جزیره خارک در طی سا‌‌ل‌های 1336تا 1356ش / 1957- 1977م بپردازد. از سویی، با نشان دادن پیوند میان صنعت نفت و رشد جمعیت، پیامدهای مترتب بر آن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. با توجه به یافته‌ها، پیشرفت‌های ناشی از ورود نفت و توسعه صنعتی در جزیره خارک، پیامدهای متناقضی به همراه داشت. از طرفی با ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمد پایدار و توسعه زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی، ظرفیت‌های فراوانی برای رشد جمعیت در جزیره ایجاد نمود و از طرفی دیگر، تبعات اجتماعی زیادی به‌همراه داشت و موجب اختلال در خدمات‌رسانی و تأثیرگذاری در فرآیند رشد و توسعه در سطوح محلی و ملی در کوتاه و بلندمدت گردید. در نتیجه، دولت و مسئولین را به ارائه و اجرای راهکارها و سیاست‌های آگاهانه‌ای برای حل مشکلات جمعیتی در منطقه واداشت.

کلیدواژه‌ها [English]

  • جزیره خارک
  • صنعت نفت
  • تأثیرات جمعیتی
  • پیامدهای منفی
  • راهکارها