نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین (نویسندة مسئول)

2 دانشجوی دکتری، تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

جنبش مشروطة ایران علاوه‌ بر این‌که از نظر فکری و سیاسی نقطة عطفی در تاریخ معاصر ایران بود، از دیدگاه اجتماعی نیز فصلی نو در باب مناسبات زندگی اقشار شهرنشین به‌همراه آورد. مهم‌تر‌‌ین تجلی‌‌گاه این موضوع شکل‌‌گیری انجمن‌های بلدیه و ادارات بلدی بود که مقدمه‌‌ای بر شکل‌‌گیری شهرداری‌های جدید به‌شمار می‌‌آمد. انجمن‌های بلدی گام‌های نخست مدیریت گروهی شهر بودند و از مصادیق مشارکت جمعی توده‌‌های مردم در برقراری نظم و ادارة شهر به‌شمار می‌آمدند؛ اما این تجربه به ‌علل فراوان با بن‌بست مواجه شد و انجمن‌ها و ادارات مزبور کارایی و توانایی خود برای مدیریت شهری را ازدست دادند. پرسش اصلی مقالة حاضر این است که علت عمدة ناکارامدی نظام مدیریت شهری در دورة مشروطة اول چه بود. برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است و نتیجة تحقیق این است که نبود اخلاقیات لازم برای زندگی اجتماعی از مهم‌تر‌‌ین موانع شکل‌گیری ساختارهای نوی مدیریت شهری بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Historical Obstacles of the Development of Urban Management in the First Constitutional Period; the Experience of City Societies

نویسندگان [English]

  • Hossein Abadian 1
  • Mohammad Bitarafan 2

1 Associate Professor of History at Imam Khomeini International University

2 Ph.D Student in Iran Islamic Period History, Kharazmi University

چکیده [English]

Iran’s constitutional movement from the intellectual and political view is a turning point in history of Iran, and also is a new age from the social point of view. The most important manifestation of this fact is the formation of city societies and administrative institutions that is the beginning of new municipalities. City societies were a beginning of the first steps toward collective management of city and people’s participation in urban management. But this experience faced with some problems and these new institutions failed to work effectively. The main question of present article is what the causes of this inefficiency were. To answer this question we use the descriptive-analytic method and concluded that the absence of needed morality of social life is an important cause of that problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • city societies
  • collective participation
  • individual and social rights