تاریخ صورتی؛نگاهی به برخی موانع و ظرفیت‌ها در دانش تاریخی زنانه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان (نویسندة مسئول)

2 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در قیاس با تعداد کثیر تاریخ‌نویسانِ مرد، معدودی تاریخ‌نویس زن می‌توان سراغ گرفت. آیا ماهیت دانش تاریخ ویژگی‌هایی مردانه دارد که از حضور زنان در این عرصه استقبال نکرده است، یا موانع و محدودیت‌هایی بر سر راه ورود زنان به حوزة دانش تاریخ وجود دارد؟ آیا تلقی متعارف از دانش تاریخ که آن را بر حسب موضوع تعریف می‌کنند مانعی برای رغبت زنان به دانش تاریخ شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها هر چه باشد پرسشی دیگر را فراروی ما قرار می‌دهد: چنان‌چه زنان حضور مؤثرتری در حوزة دانش تاریخ پیدا کنند، این دانش برای دست‌یابی به اهداف خود چه ظرفیت‌های جدیدی خواهد یافت؟
مقالة «تاریخ صورتی»، با طرح چنین پرسش‌هایی و با اتخاذ روش مطالعة تاریخی ـ روان‌شناختی، در پی آن است که، ضمن واکاویِ رابطة زن و دانش تاریخ و برشمردن عمده‌ترین موانع حضور زنان در عرصة تاریخ‌نویسی، تا حد امکان گزینه‌ها و راهکارهایی برای اعتلای دانش تاریخی، از رهگذر مشارکت بیش‌تر زنان در فرایند تولید شناخت تاریخی، عرضه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Some Obstacles and Capacities of Female Historiography

نویسندگان [English]

  • Abolhasan Fayyaz Anosh 1
  • Mahdi Salah 2
1 Assistant Professor History, Esfehan University (responsible author)
2 Assistant Professor History,
چکیده [English]

It is a reality that there is less female historians in compare with male historians.The reality is problematic ! Is history a male knowledge with a manly nature ? or there is a series of obstacles that prevent women from historiography? Is our receiving of history as a knowledge with a subjectical difinition led to women unwillingness to historiography? And finally: What capacities will became activable if women decide to writting history?
With a such questions and with a history-psychological approach, the ‘Pink History’ want to study on relationship between feminine mentality and history as a knowledge. Two aims of the survey is:
- Enumerate some of obstacles at the head of women to writting history;
- Presenting some proposals for history knowledge elevation by way of mor women partnership in histiriography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History
  • Historiography
  • history as a knowledge
  • Pink History
  • women