نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ، دانشگاه تهران

چکیده

آئین فتوت و جوان‌مردی یکی از پدیده‌های دیرپای تاریخ ایران، از دوران باستان تا روزگار معاصر، به‌حساب می‌آید. به رغم نفوذ و گسترش این مسلک در میان بسیاری از گروه‌های اجتماعی، بیش‌تر تحقیقات و پژوهش‌هایی که در این زمینه به خامه آمده است به طور عمده جنبه‌های عیاری و جنگاوری این سنت اجتماعی را به بحث گذاشته و زوایای اجتماعی و اقتصادی آن را فرو گذاشته‌ است. این مقاله، با بررسی ابعاد مختلف آئین فتوت در سرزمین خراسان، به اثبات این موضوع می‌پردازد که در خلال دورة مورد بحث تا آغاز عصر خلافت ناصرلدین الله و کوشش او در شکل‌دهی به این آئین سنت فتوت با آئین تصوف درآمیخت. همچنین در طی این دوره، این آئین جنبه‌های اجتماعی برجسته‌ای یافت؛ چنان‌که این ویژگی‌ها در سنت فتوت بغداد به شکل پراکنده و اندک یافت می‌شد و فقط در زمان خلافت ناصر خلیفة عباسی و آن هم در دورة محدودی شکل سازمان‌یافته به خود گرفت. این مقاله ویژگی فتوت ناصری را مورد پژوهش قرار نمی‌دهد و محدودة آن منحصر به دورة یادشده و آن هم در سرزمین خراسان است، زیرا تاکنون مقاله و تحقیق مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و شیوة گردآوری اطلاعات آن کتاب‌خانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Social Features of Chivalry in Khorasan from 624-627 (A.C)

نویسنده [English]

  • Hamid Karami Pour

Assistant Professor History, Tehran University

چکیده [English]

Chivalry rituals, is one of the lasting traditions in Iran’s history, from old ages to now. In spite of influence and expansion of this way of life, most of researchs relevant to this issue mainly ignored social-economical features of it. Here we try to prove its combination with Sufism. We can find this features only scarcely in Baghdad chivalry tradition. Only at abbasid caliphate (naser) we see it in an organized form. In this paper we use descriptive-analytic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chivalry
  • ayyar
  • Malamatieh
  • Sufism