تأثیر بلواهای نان بر روابط حکومت و مردم در عصر ناصری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه پیام‌نور (نویسندۀ مسئول)

چکیده

بحران‎های اقتصادی که در عصر ناصری به‎تدریج شدت می‎یافت، پیامدهایی همچون گرانی نان و قحطی‎ها را در پی‎ داشت. گرانی و قحطی نان در بسیاری از موارد در جوامع شهری به بلواهای نان و اعتراض مردم به حکومت منجرمی‎شد. عواقبی که این بلواها برای اعتبار حکومت و همچنین اقتصاد کشور در پی داشت، حکومت را دچار هراس و نگرانی می‎کرد. حکومت قاجار که روابطش را با مردم بر طبق الگوی سنتی شاه و رعیت تنظیم‎کرده‎بود و طبق این الگو مجالی برای اعتراض جمعی مردم در برابر حکومت وجود نداشت، به سرکوب این بلواها می‎پرداخت. شدت بلواها در بسیاری موارد حکومت را به عقب‎نشینی در برابر خواسته‎های مردم وادار می‎کرد. بلواهای نان مناسبات شاه و مردم را متأثرمی‎کرد، هرچند که به دگرگونی کامل آن الگوی سنتی منجرنشد. این پژوهش بر آن است تا به ارزیابی میزان تأثیر بلواهای نان بر روابط حکومت و مردم در عصر ناصری بپردازد و برخی جلوه‎های آن را مشخص کند. روش تحقیق، روش توصیفی ـ تحلیلی با تکیه بر اسناد دست اول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Bread-Related Riots on the Relation between People and the Government in the Naserid Era

نویسندگان [English]

  • Darioush Rahmaniyan 1
  • Mehdi Mirkiaee 2
1 Assistant professor, Department of History, Tehran University
2 PhD Candidate in History, Payame Noor University,( Corresponding Author)
چکیده [English]

Economic crises that intensified gradually in the Naserid era had consequences like starvation and high price of bread. In most cases, high prices and bread starvation in urban societies led to bread-related riots and mass protests against the government. The discredit on the economy and the government was the result of these riots and made the government concerned and fearful. The Qajar government whose relation with people was based on traditional pattern of Shah and subjects suppressed these disturbances. In this pattern, there was no opportunity for the mass protests against the government. Violent riots often made the government back out against the demands of people. Repeated bread-related riots affected the above said relation, though they didn’t lead to transformation of this traditional relation .The goal of this descriptive analytic research is to assess the effect of bread-related riots on the relations between people and the government in Naserid era so as to clarify some signs of these effects

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bread-related riots
  • Starvation
  • High price
  • Naserid era