دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-144 (مسلسل 6 (پاییز و زمستان))