دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-197 ((بهار و تابستان1393)) 
2. اعتراضات مردم به نوسازی شهری در دورۀ پهلوی اول

صفحه 29-60

سهیلا صفری؛ محمدامیر شیخ نوری؛ شهرام یوسفی‌فر


3. برنامۀ تجدد و نوسازی ایران در عصر رضاشاه پهلوی

صفحه 61-86

محمدرضا علم؛ فرزانه دشتی؛ بیژن میرزایی


7. کارکرد اجتماعی مسجد در ایران عصر آل‎بویه

صفحه 153-173

حسین مفتخری؛ فؤاد پورآرین؛ فریبرز سجادی