دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-229 
5. علل انحطاط اجتماعی بندر لنگه(1277ش تا 1328ش/ 1897م تا 1949م)

صفحه 93-124

حمید کرمی پور؛ علیرضا محسنی ابوالخیری؛ مهران رضایی؛ زهره سیف


7. بررسی مفهوم جنگ در دورة سلجوقیان

صفحه 147-164

حسین مفتخری؛ ابوالفضل رضوی؛ شهرام یوسفی فر؛ بهزاد اصغری