دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 
5. .کالبد‌شناسی شهری قزوین در دوران صفوی

صفحه 51-70

باقرعلی عادلفر؛ رقیه فراهانی منفرد