دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-220 
2. طاعون در ایران عصر صفوی

صفحه 33-55

10.30465/shc.2017.2434

محمد علی پرغو؛ جواد علی پور سیلاب