دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-319 
12. نفت شاه (نفت شهر) بررسی جغرافیای تاریخی و تکوین شهر نفتی در ایران

صفحه 281-313

10.30465/shc.2019.25472.1897

فرشته ازره؛ روح اله بهرامی؛ فرهاد پوریانژاد؛ جعفر آقازاده