دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 
8. تاثیرات میتراییسم بر مسیحیت و پیامدهای اجتماعی آن

صفحه 177-206

10.30465/shc.2019.22821.1820

علی رضائیان ابرقوئی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


12. زمینه اجتماعی سقوط بغداد و انقراض خلافت عباسی

صفحه 1-30

محمد سپهری؛ ستار عودی؛ سید محمد رضا هاشمی نیا