تحقیقات تاریخ اجتماعی (SHC) - اعضای مشورتی هیات تحریریه