اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شهرام یوسفی فر

تاریخ اجتماعی استاد پژوهشکده تاریخ/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/358/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1
yousefifarihcs.ac.ir
88046891-3
0000-0001-7449-1592

سردبیر

شهرام یوسفی فر

تاریخ اجتماعی ایران استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/358/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1
yousefifarihcs.ac.ir
00982188046891
0000-0001-7449-1592

اعضای هیات تحریریه

حسین آبادیان

تاریخ ایران اسلامی استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

www.ikiu.ac.ir/members/?id=90&lang=0
hoabadianyahoo.com

احسان اشراقی

تاریخ ایران اسلامی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/31/47435.docx rtis2.ut.ac.ir/cv/eshraghi/print/
eshraghiut.ac.ir
88046891

مهرداد قدرت دیزجی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/ m.ghodratdizaji
m.ghodratdizajiurmia.ac.ir
044-32752741

ناصر تکمیل‌همایون

جامعه شناسی استادپژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/social/fa/page/573/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86
socialhistory.ihcsyahoo.com
88046891

پروین ترکمنی‌آذر

تاریخ ایران اسلامی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/362/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
torkamanyihcs.ac.ir
88046891

جهانبخش ثواقب

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=197
savagheb.jlu.ac.ir
06633120002

عباس سرافرازی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مشهد

www.um.ac.ir/Professors-adminScience-procode-140726.html
ab.sarafraziferdowsi.um.ac.ir
0511-38803000

عباس قدیمی قیداری

تاریخ ایران اسلامی دانشیارگروه تاریخ دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?ghadimi
ghadimitabrizu.ac.ir
88046891

علی‌رضا ملایی توانی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/1098/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
mollaiyyahoo.com
88046891

مرتضی نورائی

تاریخ ایران اسلامی استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~m.nouraei
m.nouraeiltr.ui.ac.ir
031-37933197

ابراهیم موسی‌پور بشلی

تاریخ ایران اسلامی استادیار گروه تاریخ اجتماعی دانشنامة جهان اسلام

rch.ac.ir/person/profile?id=566
e.mosapourrch.ac.ir
88967871

محمدباقر وثوقی

تاریخ ایران اسلامی استاد 'گروه تاریخ دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/vosoughi/?lang=en-gb
vosoughiut.ac.ir
66495380

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نوبایی کندو

تاریخ ایران مدرن و زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیایی و آفریقایی دانشیار مؤسسة زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیایی و آفریقایی (توکیو)

www.aa.tufs.ac.jp/en/staff/list1/kondon
n-kondoaa.tufs.ac.jp
+81-(0)42-330-5600

کریستف ورنر

ایران شناسی استاد دانشگاه فلیپس ماربورگ آلمان

www.uni-marburg.de/cnms/iranistik/fachgebiet/mitarbeiter/werner
chwernerstaff.uni-marburg.edu
+49 6421 28-24810

مدیر داخلی

اعظم ریاحی

دکتری تاریخ ایران اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ensani.ir/fa/143534/profile.aspx
azamriahiihcs.ac.ir
00982188614299
0000-0003-2122-5017


88614299 داخلی 221