مقالات زیر مراحل داوری را طی کرده و بعد از انجام اصلاحات مورد نظر داوران در جلسه هیات تحریریه طرح و برای انتشار مورد تایید قرار گرفته اند: