مقالات زیر مراحل داوری را طی کرده و بعد از انجام اصلاحات مورد نظر داوران در جلسه هیات تحریریه طرح و برای انتشار مورد تایید قرار گرفته اند:

مقاله پژوهشی

بازتاب ایران پیش از اسلام در نمایشنامه جنگ مشرق و مغرب یا داریوش سوم (کدمانس) اثر یقیکیان با توجه به رویکرد تاریخگرایانه ابتدای دوران پهلوی

مریم دادخواه تهرانی؛ عرفان ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.30465/shc.2023.42559.2398