هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ تحقیقات تاریخ اجتماعی:

**براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (تاریخ 1391/06/25، شمارۀ 91/6/54) برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، مبلغی دریافت می‌شود.(تاریخ درج خبر 24/10/92)

طی مصوبه جدید هیات رییسه به تاریخ 20/3/97  به شماره 3/45 مقرر گردید برای آماده سازی ( ویراستاری،صفحه آرایی،ویرایش چکیده های انگلیسی و انتشار الکترونیک) مقالات( 6000 وازه) مبلغ 300 هزارتومان از نویسندگان دریافت شود

هزینه اولیه جهت دریافت مقالات و داوری طبق روال گذشته می باشد.