ظهور شهر و شهرنشینی در قرون وسطی از برابری‌خواهی اصناف پیشه‌وری تا تسلط اصناف تجاری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ/ دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری تاریخ/ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با هجوم ژرمن‌ها به امپراتوری روم غربی و سقوط آن، اقتصاد پولی ـ ‌مبادله‌ای و زندگی شهرنشینی به نازل‌ترین حد خود رسید. اقتصاد و تولید در جامعة غربی بر تولید کشاورزی و مبادلة تهاتری استوار و روستاها به جای شهرها مرکز اصلی حیات سیاسی، ‌اجتماعی و اقتصادی شدند؛ اما از قرن دوازدهم مجدداً شهرها قدرت گرفتند. در این مقاله، با تکیه ‌بر منابع و به روش تاریخی، سعی می‌کنیم تصویری از ظهور دوبارة شهرها در اروپای قرون وسطی ارائه دهیم. از قرن دوازدهم بر اثر تحولات تکنیکی، افزایش تولید و بهبود تغذیه جمعیتی مازاد‌ بر نیاز بخش کشاورزی روانة شهرها و جذب در تولید پیشه‌وری و خدماتی شد. شهرها در ‌اواخر قرون وسطی، در ‌پی استقلال‌خواهی و جلب حمایت پادشاهان، ستیزه با نظام فئودالیسم را آغاز کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Emergence of City and Urbanization in the Medieval Europe: from Craftsmen’s Desire for Equality Till Rule of Trade Guilds

نویسندگان [English]

  • Karim Soleimani 1
  • Mehdi Parvareh 2
1 Associate Professor of History/ Shahid Beheshti University,
2 Ph.D in History/ Shahid Beheshti University
چکیده [English]

With Germanic invasion of Western Roman Empire and its consequent fall, monetary-exchange economy and urbanization reached its nadir in Western Europe. In Western society, economy and production began to rely on agricultural products and a system of barter. Villages became the central arena for political, social, and economic life, as urban life began to lose its central position of political and economic importance. Nonetheless, from the twelfth century onward, a set of developments happened in Western Europe which led to re-establishment of cities and their gradual rise in political power. This paper aims to illustrate a systematic and comprehensive picture of the logic and developments that led to reemergence of cities in the medieval Europe via relying on documents and using historical methods. From the twelfth century, as a result of developments in geographical conditions and productive tools and techniques, the production increased so much that it could feed a very greater population than before. Population, therefore, rose exponentially and a surplus of agricultural workers emerged who inhabited newly-built cities and turned to crafts and services. By the end of the medieval ages, the cities began to fight feudalism while claiming their freedom and independence and seeking the support of the monarchs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feudalism
  • Medieval Europe
  • Commerce
  • guilds
  • Urbanization
آگیبالووا، و. و ک. م. دنسکوی (2537). تاریخ سده‌های میانه، ترجمة رحیم رئیس‌نیا، تهران: پیام.

برودل، فرناند (1372). سرمایه‌داری و حیات مادی 1800-1400، ترجمة بهزاد باشی، تهران: نشر نی.

برینتون، کرین و دیگران (1338). تاریخ تمدن غرب و مبانی آن در شرق، ترجمة پرویز داریوش، تهران: کتاب‌خانة ابن‌سینا.

بکر، کارل ل. و فردریک دنکاف (1380). سرگذشت تمدن، علی‌محمد زهما، تهران: علمی و فرهنگی.

بنه‌ولو، لئوناردو (1385). شهرهای قرون وسطی، ترجمة پروانه موحد، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

داب، موریس (1379). مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری، ترجمة حبیب‌الله تیموری، تهران: نشر نی.

داب، موریس و دیگران (1359). گذر از فئودالیسم به سرمایه‌داری، ترجمة احمد تدین، تهران: توکا.

دالین، و. و دیگران (1366). تاریخ فرانسه، تهران: پیشرو.

فکوهی، ناصر (1384). انسان‌شناسی شهری، تهران: نشر نی.

گمپل، ژان (1374). انقلاب صنعتی در قرون وسطی، ترجمة مهدی سبحانی، تهران: نشر مرکز.

مامفورد، لوئیز (1381). مدنیت و جامعة مدنی در بستر تاریخ، ترجمة احمد عظیمی بلوریان، تهران: رسا.

مامفورد، لوئیز (1385). فرهنگ شهرها، ترجمة عارف اقوامی مقدم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.

متروپولسکی (بی‌تا). تحولات اجتماعی، ترجمة م. پ. کاشانی، تهران: چاپخش.

متروپولسکی و دیگران (2537). زمینة تکامل اجتماعی، ترجمة پرویز بابایی، بی‌جا.

وبر، ماکس (1374). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمة عبدالمعبود انصاری، تهران: سمت.

وبر، ماکس (1384). شهر در گذر زمان، ترجمة شیوا کاویانی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

 

Allmand, Christppher (1998). The New Cambridge Medieval History: 1415-1500, Vol. 7, New York: Cambridge University Press.

Backman, Clifford R. (2003). The Worlds of Medieval Europe, New York: Oxford University Press.

Benedict, Philip (1992). Cities and Social Change in Early Modern France 1500–1800, New York: Routledge.

Breisach, Ernst (1994). Historiography: Ancient, Medieval & Modern, Chicago: Chicago University Press.

Cipolla, Carlo M. (1993). Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000–1700, London: Routledge.

Clark, Peter (2009). European Cities and Towns: 400-2000, New York: Oxford University Press.

Crouzet, Francois (2001). A History of the European Economy, 1000–2000, Virginia: University Press of Virginia.

Dyer, Christopher (2000). Everyday Life in Medieval England, New York: Cambridge University Press.

Dyer, Christopher (2005). An Age of Transition? Economy and Society in England in the Later Middle Ages, New York: Oxford University Press.

Epstein, S. R. (2001). Town and Country in Europe 1300-1800, Cambridge: Cambridge University Press.

Epstein, S. R. and Maarten Prak (2008). Guilds, Innovation, and the European Economy, 1400–1800, New York: Cambridge University Press.

Hause, Stephen and William Maltby (2004). Western Civilization: A History Of European Society, London: Wadsworth Publishinged.

Hohenberg, Paul M. and Lynn Hollen Lees (1996). The Making of Urban Europe, 1000-1994, Massachusetts: Harvard University Press.

Lansing, Carol and D. Edward English (eds.) (2009). A Companion to the Medieval World, Oxford: Blackwell.

Le Goff, Jacques (1988). Medieval Civilization: 400-1500, trans. Julia Barroow, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Le Goff, Jacques (2005). The Birth of Europe, trans. Janet Lloyd, Oxford: Blackwell Publishing.

Lopez, Roberto (1976). The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950–1350, Cambridge: Cambridge University Press.

Luscambe, David and Jonathan Riley-Smith (2004). The New Cambridge Medieval History 1024-1198, Vol. 4, Part 2, Cambridge: Cambridge University Press.

Maddicott, J. R. and D. M. Palliser (2000). The Medieval State, London and Rio Grande: The Hambledon Press.

Palliser, D. M. (2000). The Cambridge Urban History of Britain: 600-1540, Vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press.

Pirenne, Henri (1937). Economic and Social Histoty of Medieval Europe, trans. I. E. Clegg, New York: Harcourt, Brace and Company.

Pirenne, Henri (1946). Medieval Cities: Their Origins and the Revival of Trade, trans. Frank D. Halsey, Princeton: Princeton University Press.

Postan, M. M., H. J. Habakkuk, and Edward Miller (1987). The Cambridge Economic History: Trade and Industry in the Middle Ages, Vol. 2, Cambridge: Cambridge University Press.

Pounds, Norman John Greville (2005). The Medieval City, Westport: Greenwood Press.

Reuter, Timothy (1999). The New Cambridge Medieval History, Vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press.

Tellier, Luc-Normand (2009). Urban World History: an Economic and Geographical Perspective, Québec: Presses de l’Université du Québec.

Tilly, Charles (1975). The Formation of National States in Western Europe, New Jersey: Princeton University Press.

Toman, Rolf (ed.) (1990). The High Middle Ages in Germany, Coln: Benedikt Taschen.

Trevor, Dean (2000). The Towns of Italy: in the Later Middle Ages, Manchester: Manchester University Press.

Wolfe, Michael (2009). Walled Towns and the Shaping of France: From the Medieval to the Early Modern Era, New York: Palgrave & Macmillan.