تحقیقات تاریخ اجتماعی (SHC) - اصول اخلاقی انتشار مقاله