فرایند حل یک معضل اجتماعی در مدیریت شهری اصفهان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله به موضوع فاضلاب شهری و تأثیرات آن در زندگی اجتماعی مردم شهر اصفهان می‌پردازد. قرن‌ها فاضلاب شهری منبع خوبی برای غنی‌کردن زمین‌های کشاورزی بود. اگرچه جمع‌آوری و حمل و نقل آن مایة برهم‌زدن بهداشت شهر و آسایش شهرنشینان می‌شد و اعتراض شهریان را برمی‌انگیخت. در عصر جدید، نگاه به فاضلاب شهری تغییر کرد. دیگر پس‌ماند آلوده‌ای است که باید هرچه بی‌سروصداتر از محیط شهر خارج شود.
مقالة حاضر این دو رویکرد متفاوت دربارة فاضلاب شهری اصفهان را از یک قرن و نیم پیش تاکنون بررسی می‌کند و سرانجام به کمک فنّاوری جدید اگوی شهری به حل این معضل دیرپا می‌رسد. هم‌چنین بیان می‌کند که چگونه هم‌زمان با این فرایند و مرتبط با آن آب لوله‌کشی شهر اصفهان نیز به‌سامان رسید. سؤال مقاله آن است که بشر طی قرن‌ها با پس‌ماند خود چه می‌کرد و به‌ویژه اهالی اصفهان در این‌ زمینه چه تدابیری اندیشیدند. مقاله بر این فرض استوار است که هرچه مدرنیسم امر مهم بهداشت را برای مردم شهرنشین مهم‌تر کرد، تلاش برای حل معضلات دیرپای بهداشتی سریع‌تر شد. روش این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است‌ و بر اسناد کتاب‌خانه‌ای تکیه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of Resolving a Social Problem in the Management of City of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Abdolmehdi Rajaee 1
  • Morteza Nooraee 2
چکیده [English]

This article concerns with the impact of city sewage system on the lives of the people of Isfahan. On the surface it may look a superficial subject to entertain, and yet considering the importance of it with regard to the health and the impact that it has had on the mind of our forefathers, it proves otherwise.
There have been various attitudes regarding the sewage of city. For centuries the sewage had been regarded as the provider of the fertilizer to the agricultural lands. Obviously collecting and carrying to the proper destination created health problems and other inconveniences which many protested. The modern view on the sewage changed. It was considered polluted remains that had to be removed without hassle.
The present article compares two ways of looking at the problem of the sewage of city of Isfahan in the one and half century, which was at last was resolved through modern techniques. Also the piped water system of Isfahan that was done during that time was discussed. The question is what did the people of the cities with their sewage remains and especially the people of Isfahan what way had to deal with this problem. It is assumed that the more the modern techniques came to the help of people with regard to health, the more attempt has been made to speed up the old problems of these kinds. The research has utilized documentary data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • the history of sewage
  • water
  • health