نویسنده = مهدی میرزایی
تعداد مقالات: 2
1. نظام مالکیت آب در روزگار قاجاریه : مطالعه موردی کاشان و پیرامون

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-25

10.30465/shc.2019.20764.1754

داریوش رحمانیان؛ مهدی میرزایی


2. زوال تمدن کاریزی ایران به روایت سفرنامه‌های بیگانة روزگار قاجار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 55-75

داریوش رحمانیان؛ مهدی میرزایی