نویسنده = علیرضا ملائی توانی
تعداد مقالات: 2
2. بازنمایی مشارکت سیاسی روستاییان و مهاجران روستایی در داستان‌های دورۀ پهلوی دوم (1357-1340)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 165-184

علی رضا ملایی؛ سیده فهیمه موسوی