تاثیرات میتراییسم بر مسیحیت و پیامدهای اجتماعی آن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ/ادانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف اباد، اصفهان/ ایران

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان/ایران

3 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد نجف آباد/ اصفهان/ ایران.

10.30465/shc.2019.22821.1820

چکیده

مقارن شدن گسترش و نفوذ مهرپرستی با ظهور مسیحیت در اروپا موجب نزاع بین آنها گردید و در نهایت، مسیحیت توانست بر میتراپرستی فایق آمده و بسیاری از شعایر آن را به خود گیرد. بر این اساس باید ریشه‌های مسیحیت را در جهان‌بینی میتراییسم جستجو کرد. هدف از این پژوهش، بررسی روند تأثیرپذیری مسیحیت از میتراپرستی و شباهت شعایر و باورهای آنها است. پرسش اصلی در این پژوهش: «پیامد‌های اجتماعی جامعه مسیحی که به‌واسطه تأثیرپذیری مسیحیت از میتراییسم چگونه است و به چه شکل توانست خودنمایی کند؟» و فرضیه مطروحه: «شباهت‌هایی که آشکارا نشان از میتراپرستی بر مسیحیت می­باشد، تأثیر منطقی مسیحیت از آیین میتراییسم دارد.» می­باشد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. چگونگی گردآوری اطلاعات در این پژوهش به‌روش اسنادی (کتابخانه‌ای) است که بر اساس آن کلیه منابع و شواهد تاریخی مورد مطالعه و فیش‌برداری قرار خواهند گرفت. نتایج حاصل بدست‌آمده، اقتباس شعایر میتراییسم ازجمله حربه‌های روحانیون مسیحی در جذب سنّت‌ها و باورهای میترایی و تبدیل آنها به شاخصه‌های ایمانی آیین مسیحیت بود. این تأثیرات در بسیاری از مبانی مسیحیت همچون غسل تعمید و شام آخر، به­وضوح قابل­مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of mithrasm on Christianity and its social consequences

نویسندگان [English]

  • ali rezaeian abarghoei 1
  • Muhammad Karim Yousef Jamali 2
  • naser jadidi 3
1 Department of History, Literature and Human Sciences, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 professor of history/ Islamic Azad University, Najafabad Branch Address: Isfahan, Najafabad,
3 assistance professor of history/ Islamic Azad University, Najafabad Branch , Isfahan,Iran
چکیده [English]

Coinciding with the spread and influence of secrets with the advent of Christianity in Europe, they caused strife between them, and eventually Christianity was able to overcome Mitra worship and capture many of its teachings. Accordingly, we must trace the roots of Christianity in the worldview of Mithraism. The purpose of this study is to investigate the influence of Christianity on Mitra worship and their similarities and beliefs. The main question in this study: "What are the social implications of Christian society for how Christianity was influenced by Mithraism and how was it able to demonstrate itself?" It has Mitraism. ” This research is based on the purpose of fundamental research and on the nature and method of descriptive-analytical research. The method of gathering information in this research is documentary method, on the basis of which all historical sources and evidence will be studied and captured. The results were an adaptation of Mithraicism's beliefs, including that of Christian clergymen, in attracting Mitraic traditions and beliefs and converting them to Christianity. These influences are clearly evident in many of the foundations of Christianity, such as baptism and the Last Supper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mehr
  • Mithra
  • Christianity
  • Jesus
  • Effects