دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 
2. نقش اشراف و انجمن های مشورتی در عزل و نصب پادشاهان اشکانی

صفحه 1-22

10.30465/shc.2020.26860.1951

شهرام جلیلیان؛ فرشید نادری؛ زهره تقی پور بیرگانی


7. کلیمیان دورۀ قاجار؛ یک بررسی اجتماعی-اقتصادی

صفحه 1-22

10.30465/shc.2020.25142.1888

نورالدین نعمتی؛ سیروس فیضی؛ مظهر ادوای


8. تاثیرات میتراییسم بر مسیحیت و پیامدهای اجتماعی آن

صفحه 1-33

10.30465/shc.2019.22821.1820

علی رضائیان ابرقوئی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


12. زمینه اجتماعی سقوط بغداد و انقراض خلافت عباسی

صفحه 1-30

محمد سپهری؛ ستار عودی؛ سید محمد رضا هاشمی نیا