تاثیر اعتقادات دینی بر جامعه ساسانی به روایت ماتیکان هزار دادستان با تاکید بر مبحث ستوری زنان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ، واحد داراب، دانشگاه آزاد اسلامی،داراب، ایران

2 استادیار گروه تاریخ ، واحد داراب، دانشگاه آزاداسلامی ، داراب، ایران.

3 استادیار پژوهشکده تاریخ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

10.30465/shc.2020.27100.1958

چکیده

چکیده
در دوران فراز ساسانیان دین زرتشتی در مشروعیت بخشی به نظام ساسانی نقش قابل ملاحظه‌ای داشت. این مساله در افزایش دامنه تاثیر و بازخوردهای دینی در عرصه‌های مختلف خود را نشان داد. در این راستا مسایل حقوقی نیز به تبع دیگر حوزه‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفت. در این اثنا حقوق زنان و بویژه مساله ستواری (قیمومیت) به استناد کتاب ماتیکان هزار دادستان که مهمترین متن حقوقی و قضایی بر جای مانده از این دوره است نیز تحت تاثیر قرار گرفت. جستار حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا تاثیر آیین زرتشتی بر مباحث حقوقی زنان بویژه مبحث ستواری و چگونگی تحول در احکام ستوری را مورد واکاوی قرار دهد و در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که آیین زرتشتی چه تاثیراتی بر مباحث حقوقی زنان به ویژه بر مبحث ستواری داشته است؟ بررسی احکام ستوری نشان می‌دهد که زنان در ابتدا با قابلیت زایش و در ادامه با شایستگی توانستند به مقام ستواری در خانواده و اجتماع برسند. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که وضعیت حقوقی زنان ستوار در این عصر با وجود کاستی‌هایی، موجب بهبود شرایط اجتماعی آنان شد بطوری که زنان توانستند به بهره‌مندی‌هایی همچون تن ستواری و سالاری خویش بر خانواده برسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of religious beliefs on Sasanid society narrated Matikan Hazar Dadestan with an emphasis on women's guardian

نویسندگان [English]

  • Soheila kamjoo 1
  • zahra hamedi 2
  • elham malekzadeh 3
1 assistance professor of History , Islamic Azad University, Darab Branch, /Darab, Iran
2 Assistance professor of History, Azad University/ Darab branch/ Darab, Iran
3 Assistant Professor of History, Tehran University of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
In the Sasanid era, Zoroastrianism played a remarkable in legitimizing to the Sasanid regime. This problem has shown itself in expanding scope of effect and religious feedback in different time. In this way the legal issues over showed other field consequently. In the meantime, women's juridical like guardianship impress based on Matikan Hazar Dadestan's book that important juridical text it is from this period. This search is according to analytical method following responsiveness what was the effect on women 'topic especially in guardianship topic? By investigation ruling of women's guardianship, we found out that women could to come to a position of guardianship in the family and the property's management in society, first with the ability to give birth and in the following with merit. Research findings expresses right situation of guardian in this age expressive their presence in different arena of economic and juridical, that way women could to get better like their salaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Sasanian
  • Matikan Hazar Dadestan
  • guardianship
  • Religion
  • women